Sunday, August 19, 2012

ห้ามดื่มเหล้าบนรถ

 ฉิ่งฉับทัวร์ โดนแน่ ! ห้ามดื่มน้ำเมาขณะขับขี่หรือโดยสารรถ เริ่มวันนี้ ฝ่าฝืนโดนแน่ !!! ผู้เขียน: ตีฉิ่งทัวส์

ประกาศสำนักนายกฯ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4และมาตรา 31 (7) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29ประกอบกับมาตรา 41มาตรา 43 และมาตร
า 45
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลก
อฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือ บนรถ
คำว่า "ทาง" และ "รถ" ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า "ทาง" และ "รถ" ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบก

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วั
นถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(วันที่ 8 สิงหาคม 2555)

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี