Saturday, January 5, 2013

ลือ!! ฉากที่ทำให้เหนือเมฆ 2 โดนแบน
ขอไว้อาลัยกับความอยุติธรรม ที่แยกไม่ออกระหว่างละครที่สอนให้คนเป็นคนดี กับคำว่าปรองดองหรือเสียภาพลักษณ์ อะไรก็ชั่งมัน

ลูกไม่อธิฐานขอสิ่งใด นอกจากขอให้คุณความดี
คุ้มครองผู้มีศีล ผู้เสียสละ และผู้ที่มีจิตยึดมั่นในความดี
ขอให้ความดี เป็นที่พึ่งแก่ทุกชีวิต
ขอให้ความดี เป็นเกราะคุ้มภัย แก่คนที่คิดทำความสุจริตแก่ประเ­ทศชาติ
ขอให้ความชัว ความเลว ที่เกาะกินอยู่ผืนแผ่นดินนี้
สูญหาย พ่ายแพ้แก่พระบารมี ของคุณงามความดีที่ปกปักรักษาปร­ะเทศไทย
ไม่ว่าอีกนานแค่ใหน ความดีจะไม่มีวันพ่ายแพ้

จากบทไม่มีการสาปแช่ง แต่สิ่งที่อธิฐานกำลังเกิด หางเริ่มโผล่ออกมาเรื่อยๆ
พ่ายแพ้ต่อความดี